Người sáng lập Wf1, Kelly McNelis, nói chuyện với Dina Proctor về những lợi ích của việc kể câu chuyện của chúng tôi và chuyển sang hành động trong Madly Chasing Peace.

Screen Shot 2015-03-16 at 10.43.50 AM

Bài viết tương tự